MVA nieuwsbrief 05-12-2012

 

Beste Leden

De oproep naar de leden is succesvol geweest. Wij kunnen gelukkig melden dat vanuit de leden de volgende kandidaten zich beschikbaar stellen voor een MVA bestuursfunctie.

 • Louis Kerkhof
 • Ben Jansen
 • Gert-Jan van Oostrum
 • Richard van Eeden (herkiesbaar)
 • John van Diem (onder voorbehoud als er onvoldoende kandidaten zich beschikbaar stellen of gekozen worden)
 • Ronald Schilperoort (herkiesbaar onder voorbehoud)

Hoe wordt het nieuwe bestuur gekozen?
Er zijn voldoende kandidaten die zich beschikbaar stellen voor een functie in het bestuur. De voordracht van de opgegeven kandidaten zal bij de opening van de vergadering worden medegedeeld, waarna de kandidaten de gelegenheid krijgen om zich voor te stellen aan de leden, met een onderbouwing waarom zij willen toe treden tot het bestuur. De voordracht is bindend, echter het bindende karakter kan worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is( MVA telt momenteel 147 leden) Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
Indien er onvoldoende kandidaten zich hebben opgegeven en dus geen voordracht is gemaakt en besluit de algemene vergadering de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus en kan dus ook gekozen worden uit leden die zich tijdens de ingelaste ALV kandidaat willen stellen.

De stemming op de kandidaten gebeurt schriftelijk en anoniem. De aanwezige leden krijgen een formulier met een overzicht van verkiesbare kandidaten, waarop zij hun voorkeur per kandidaat kunnen aangeven. Dit formulier wordt tijdens agendapunt 3 ingeleverd bij de secretaris die de stemmen per kandidaat zal tellen. De kandidaten met de meeste voorkeurs stemmen worden benoemd tot bestuurslid.
Het gekozen bestuur wijst binnen de gekozen bestuursleden aan wie voorzitter, secretaris en penningmeester wordt. Een bestuurslid kan ook meer dan 1 functie bekleden. (artikel 13, lid 1).

Wat kan u doen als u niet aanwezig kan zijn op de ALV maar wel u stem wilt uitbrengen?
U kan dan een ander lid die op de ALV aanwezig is schriftelijk machtigen om u stem uit te brengen. De schriftelijke machtiging wordt per email gestuurd of overhandigd aan de secretaris voor aanvang van de ALV. Een lid kan niet meer dan voor 2 schriftelijke gemachtigden optreden.

Wat wordt niet behandeld op de ingelaste ALV?
De ingelaste ALV is alleen bedoeld voor het verkiezen van een nieuw bestuur. In deze ALV zullen dus niet de onderwerpen van de reguliere jaarlijkse ledenvergadering worden behandeld zoals de vaststellen notulen ALV 2012, begroting, jaarverslagen commissie enz.

Agenda ingelaste ALV 2012

 • Opening door de voorzitter a.i. Ronald Schilperoort
 • Voordracht kandidaten
 • Verkiezing nieuwe bestuursleden
 • Rondvraag
 • Afsluiting

Uiteraard hopen wij dat u maandag a.s hierbij aanwezig bent. Indien u niet kunt komen, dan kan een lid die aanwezig is op de ingelaste ALV maximaal 2 machtigingen vertegenwoordigen.
Eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u kwijt in het veld onder dit bericht.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het MVA bestuur

Ronald Schilperoort
Voorzitter a.i / Secretaris MVA

Richard van Eeden
Penningmeester a.i. / Algemeen bestuurslid.

One thought on “MVA nieuwsbrief 05-12-2012

 1. Ronald Schilperoort

  Beste Leden.

  De kandidatenlijst zal morgen ook in het clubhuis worden opgehangen.